EES Sistemi

Zaupnik

PRIJAVA KRŠITEV

V podjetju EES sistemi, d.o.o. smo vzpostavili varno notranjo pot za prijavo kršitev predpisov z namenom spodbujati kulturo odprte komunikacije o kršitvah in njihovem reševanju, s čimer si prizadevamo poslovati skladno s predpisi in družbeno odgovorno. Varna notranja pot predstavlja mehanizem za zgodnje zaznavanje nepravilnosti v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev (ZZPri) ter Direktivo EU 2019/1937 in je namenjena prijavi suma kršitve veljavnih predpisov, ki se nanašajo na delovno okolje.

Komu je namenjena notranja pot za prijavo kršitev?

Notranja pot je namenjena vsem deležnikom podjetja: zaposlenim, študentom, članom organov upravljanja, pogodbenim sodelavcem, zunanjim izvajalcem in dobaviteljem, vključno z nekdanjimi zaposlenimi in partnerji, s katerimi je podjetje v preteklosti sodelovalo in prekinilo odnose.

Notranja pot ni namenjena prijavam za npr. reklamacije, ki se nanašajo na opravljene storitve, temveč predvsem prijavam s področja integritete poslovanja in koruptivnih dejanj kot so:

 • prevare/korupcija;
 • podkupovanje;
 • zloraba v računovodskih izkazih
 • kraja premoženja
 • zlorabe pri izplačilih
 • zlorabe pri vzdrževanju zalog
 • zlorabe pri javnih naročilih
 • pranje denarja in financiranje terorizma
 • kršitev kibernetske varnosti
 • kršitev zasebnosti podatkov
 • kršitev varstva potrošnikov
 • kršitev varstva okolja/zdravja
 • kršitev varnosti
 • kršitev pravic intelektualne lastnine
 • diskriminacija;
 • spolno nadlegovanje in nasilje;
 • druge hujše kršitve

Kako podati prijavo?

Prijavo se poda pisno preko spletnega obrazca s klikom na spodnjo povezavo, ki omogoča dva načina prijave:

 • anonimna prijava,
 • prijava s polno identifikacijo prijavitelja.

V obrazec vnesite vse obvezne podatke in s svojimi besedami opišite ravnanja, ki predstavljajo kršitev, navedite vse okoliščine, morebitne priče ter druga dokazila, iz katerih kršitev izhaja.

Povezava: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPLScTmt4xeByXKTc4vOOiUfeMNjwRWPLAuX9pL6Lei_NtMw/viewform?usp=sf_link

Zaupnik: 

Vašo prijavo preko obrazca bo na drugi strani prejel Zaupnik.

Zaupnik je s strani družbe EES sistemi, d.o.o. imenovana oseba, ki je odgovorna za sprejem in za obravnavo prijav, za komunikacijo in poročanje prijavitelju o sprejetih ukrepih ter o zaključku preiskave. Zaupnik izvaja vse potrebne postopke za preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kršitev, poleg tega pa skrbi za ozaveščanje deležnikov ter daje priporočila za izboljšanje pravil in procesov, ki bi prepričevala podobne kršitve v prihodnje.

Zaupnik je dolžan potrditi vsako prijavo kršitve v roku 7 dni od prejema prijave, prijavitelja nadalje obveščati o poteku preiskave ter ga najkasneje v roku 3 mesecev obvestiti o sprejetih ukrepih in zaključku preiskave.

Varovanje identitete prijavitelja:

Pri sami obravnavi prijave s strani Zaupnika je izrednega pomena varovanje identitete prijavitelja. Vsi podatki o prijavitelju kršitve bodo namreč ostali zaupni. Izjemoma so podatki prijavitelja lahko razkriti, če:

 • je podano soglasje prijavitelja;
 • to zahteva državni tožilec, kadar je to nujno potrebno zaradi preiskovanja kaznivih dejanj;
 • če to zahteva sodišče, kadar je to potrebno zaradi sodnih postopkov, vključno s sodnimi postopki zaradi zaščite pravice osebe, ki jo prijave zadeva

Vse informacije v zvezi z obravnavo domnevne kršitve, informacije o prijavitelju in domnevnem kršitelju bodo obravnavane kot zaupne in v skladu s pravili varovanja osebnih podatkov. Prijavitelj z oddanim obrazcem preko povezave soglaša, da je seznanjen s tem, da v skladu z Zakonom o zaščiti prijavitelja osebe, ki obravnavajo prijavo in ki so pooblaščene za odpravo kršitev, smejo v ta namen obdelovati osebne podatke, ki so potrebni za preiskovanje kršitve, za obvladovanje posledic kršitve in za odpravo kršitve ter zaščito prijavitelja. Upravljalec jamči za zasebnost osebnih podatkov in z njimi ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1).

Zaščita pred povračilnimi ukrepi:

Primeri povračilnih ukrepov: odpoved, suspenz, premestitev na nižje delovno mesto, uvedba disciplinskega postopka, diskriminacija, šikaniranje, sprememba kraja delovnega mesta, sprememba delovnega časa, neizplačilo ali znižanje plače ipd.

Zaščita prijavitelja s strani družbe mora biti zagotovljena ob pogoju, da je prijavitelj v dobri veri posredoval informacijo glede kršitve in je bila prijava ustrezno dana preko možnih kanalov za prijavo kršitev. 

V primeru, da prijavitelj prijavi kršitev, ki jo je sam storil ali pri njej sodeloval, ga to ne odvezuje odgovornosti, lahko pa predstavlja olajševalno okoliščino pri nadaljnjih ukrepih.

Morebitne povračilne ukrepe, ki so bili izvedeni zoper vas, lahko ponovno prijavite preko aplikacije. Iz vaše prijave mora izhajati, da ste predhodno oddali prijavo in da vam sedaj grozi škodljiva obravnava, oziroma ste škodo že utrpeli.

Druge možnosti prijave kršitve:

– Zunanja prijava: prijavitelj lahko poda zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo  (razne agencije, uradi, inšpektorati), ki so določeni v 14. členu Zakona o zaščiti prijaviteljev, v kolikor meni, da notranje prijave ne bi bilo mogoče učinkovito obravnavati, ali če meni, da v primeru notranje prijave obstaja tveganje povračilnih ukrepov.

– Javno razkritje: je namenjeno primerom, ko prijavitelj poda notranjo ali zunanjo prijavo, vendar v treh mesecih od prijave ni deležen ustreznega ukrepa, ali v primeru kršitev, na katere zaradi njihovih konkretnih okoliščin utemeljeno ne pričakuje ustreznega sistemskega odziva na njihovo prijavo.

Pomembne povezave:

– Zakon o zaščiti prijaviteljev: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-0301/zakon-o-zasciti-prijaviteljev-zzpri