EES Sistemi

Politika kakovosti in ravnanja z okoljem
ter izjava in zaveza k družbeni odgovornosti

V družbi EES sistemi d.o.o. se ukvarjamo s čiščenjem in vzdrževanjem okolice ter gradbenimi in obrtniškimi deli.

Družba bo v nadaljevanju poslovanja  poskušala širiti storitve s katerimi se ukvarja v okviru našega konteksta na območju Slovenije. Z umestitvijo organizacije podpiramo našo strateško usmeritev podjetja, ki vpliva na našo naravo dela in okoljske vplive.

V okviru te poslovne politike, ki jo periodično preverjamo glede primernosti oziroma skladnosti s cilji družbe, so cilji politike kakovosti in ravnanja z okoljem ter družbene odgovornosti izraženi z naslednjimi izhodišči:

 • zavezanost k izpolnjevanju zahtev sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem, družbeni odgovornosti in nenehnemu izboljševanju uspešnosti, za kar sem v prvi vrsti odgovoren sam kot direktor, skupaj s svojimi odgovornimi in pooblaščenimi sodelavci;
 • izpolnjevanje zahtev naročnikov in zakonskih zahtev na katere smo pristali, ki v naši družbi pomenijo predvsem kakovostno opravljene storitve čiščenja in vzdrževanja ter gradbenih in obrtniških del brez kakršnihkoli pripomb s strani naročnika;
 • na osnovi prepoznanih naročnikovih in zakonskih zahtev periodično preverjali našo skladnost delovanja;
 • visoka in konstantna kakovost naših storitev (zadovoljstvo naših naročnikov in tržno zanimive cene so naša prednostna naloga);
 • sodelavci so s politiko kakovosti in ravnanjem z okoljem ter načeli družbene odgovornosti seznanjeni in jo razumejo;
 • maksimalno mehanizirati naše storitve;
 • kakovost storitev je osnovna naloga vseh zaposlenih;
 • kakovost in ravnanje z okoljem tudi neprestano analiziramo in optimiziramo;
 • vse pripombe naših naročnikov na kakovost storitev, obravnavamo v skladu s standardnim operativnim postopkom, jih analiziramo in takoj izvajamo odgovarjajoče ukrepe;
 • izobraževanje in usposabljanje zaposlenih ter osveščanje naročnikov o smotrni rabi energije in ravnanju z odpadki;
 • izvajali dela, ki bodo ustrezala zahtevam našim naročnikom, vključno s spoštovanjem vseh okoljevarstvenih zahtev in pozitivnega doprinosa za okolje;
 • z usklajenim načrtovanjem zagotavljali sistematično izvajanje ukrepov za preprečevanje onesnaževanja in zmanjševanje vplivov na okolje, tako da nam je prioritetna nabava eko čistil in nabavi ekološko manj obremenjujočih službenih in delovnih vozil;
 • izvajali sistematično usposabljanje zaposlenih in drugih, ki delajo v našem imenu in lahko s svojim ravnanjem vplivajo na ravnanje z okoljem;
 • spremljali ključne parametre svojega delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje ter na podlagi ugotovitev korektivno in preventivno ukrepali;
 • delali na zmanjševanju tveganja za nastanek izrednih dogodkov ter izboljševali postopke za ukrepanje v takih primerih;
 • zagotavljali, da bo sprejeta politika upoštevana kot okvir za postavitev okvirnih in izvedbenih ciljev, da se bo spoštovala, uresničevala in vzdrževala na vseh ravneh poslovnega procesa;
 • krepili svojo prepoznavnost preko sponzorstva različnim športnim društvom;
 • zagotavljali, da bo sprejeta politika na voljo zainteresirani javnosti in, da bodo z njeno vsebino, na primeren način, seznanjeni vsi, ki delajo za organizacijo ali v njenem imenu.


Vsakoletno doseganje ciljev nam predstavlja izziv postati še večji in boljši na svojem področju.

Zavzemali se bomo za tehnološko sodobno, profitabilno in ekološko sprejemljivo družbo. Vse zgoraj naštete aktivnosti bomo merili, uspešnost pa bo zavedena v letnih poročilih (Vodstvenem pregledu in Trajnostnem poročilu).

Ljubljana, 10.02.2021

Direktor EES sistemi d.o.o
Aleš Celar

Trajnostno poročilo

Kliknite SEM za pregled trajnostnega poročila za leto 2022