Vzdrževanje in urejanje okolice ter hišniška dela

Skrb za urejenost cest, parkirišč in travnatih površin:

 • ročno in strojno pometanje,
 • ročno pobiranje večjih odpadkov,
 • razpihovanje listja s pihalniki.

Odlaganje ločeno zbranih odpadkov na 13 frakcij:

1) železo,
2) plastika,
3) folija,
4) stiropor,
5) papir – karton,
6) les,
7) steklo,
8) baterijski vložki,
9) baterije – akumulatorji,
10) komunalni odpadki,
11) bio odpadki,
12) gospodinjski aparati,
13) elektronska oprema.

Skrb za košnjo travnatih površin.

Skrb za odvoz ločeno zbranih odpadkov iz odlagalnih mest na Eko postajo.

Pomoč zimski službi:

 • pri ročnem čiščenju snega na pohodnih poteh,
 • pri soljenju površin in
 • razvažanju soli.

Hišniške storitve

Obseg hišniških storitev oz. prisotnost hišnika na objektu se določi na podlagi specifkacije objekta, kjer vam nudimo tudi strokovno svetovanje.

Najpogosteje hišniške storitve na objektih zajemajo:

 • pregled objekta in skupnih prostorov ter načrtovanje morebitnih vzdrževalnih del ali prenove,
 • sodelovanje s pogodbenimi partnerji pri rednih in izrednih servisih na objektu,
 • manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in na opremi (svetila, senzorji, vrata, domofoni, dvigala, ventili, ključavnice…),
 • reševanje nujnih primerov (npr. izlitje vode),
 • pregled delovanja protipožarne in varnostne opreme,
 • pregled toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacijskih naprav,
 • redno čišcenje in pregled jaškov za meteorno vodo,
 • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter skrb za spoštovanje hišniškega reda,
 • pluženje snega in posipavanje s soljo,
 • ostala opravila v skladu z dogovorom z lastniki oziroma najemniki.

Čišcenje mejnih prehodov

V letu 2012 smo priceli z izvedbo storitev čiščenja, zimske službe in urejanja okolice na skupnih površinah na mejnih prehodih Republike Slovenije z Republiko Hrvaško. Naše delo obsega:

Urejanje okolice:

 • ročno in strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč in zelenih površin,
 • ročna in strojna košnja zelenih površin, obrezovanje in urejanje grmičevja.

Zimska služba:

 • posipanje soli, strojno pluženje, ročno odstranjevanje ter odvoz snega.