Vzdrževanje in urejanje okolice ter hišniška dela

Skrb za urejenost cest, parkirišč in travnatih površin:

 • ročno in strojno pometanje,
 • ročno pobiranje večjih odpadkov,
 • razpihovanje listja s pihalniki.

Odlaganje ločeno zbranih odpadkov na 13 frakcij:

1) železo,
2) plastika,
3) folija,
4) stiropor,
5) papir – karton,
6) les,
7) steklo,
8) baterijski vložki,
9) baterije – akumulatorji,
10) komunalni odpadki,
11) bio odpadki,
12) gospodinjski aparati,
13) elektronska oprema.

Skrb za košnjo travnatih površin.

urejanje in vzdrževanje okolice - nejasen rob

Skrb za odvoz ločeno zbranih odpadkov iz odlagalnih mest na Eko postajo.

Pomoč zimski službi:

 • pri ročnem čiščenju snega na pohodnih poteh,
 • pri soljenju površin in
 • razvažanju soli.

Hišniške storitve

Obseg hišniških storitev oz. prisotnost hišnika na objektu se določi na podlagi specifkacije objekta, kjer vam nudimo tudi strokovno svetovanje.

Najpogosteje hišniške storitve na objektih zajemajo:

 • pregled objekta in skupnih prostorov ter načrtovanje morebitnih vzdrževalnih del ali prenove,
 • sodelovanje s pogodbenimi partnerji pri rednih in izrednih servisih na objektu,
 • manjša vzdrževalna dela na skupnih delih in na opremi (svetila, senzorji, vrata, domofoni, dvigala, ventili, ključavnice…),
 • reševanje nujnih primerov (npr. izlitje vode),
 • pregled delovanja protipožarne in varnostne opreme,
 • pregled toplotne postaje, vodovodnih instalacij in kanalizacijskih naprav,
 • redno čišcenje in pregled jaškov za meteorno vodo,
 • nadzor nad uporabo skupnih prostorov ter skrb za spoštovanje hišniškega reda,
 • pluženje snega in posipavanje s soljo,
 • ostala opravila v skladu z dogovorom z lastniki oziroma najemniki.

Čišcenje mejnih prehodov

V letu 2012 smo priceli z izvedbo storitev čiščenja, zimske službe in urejanja okolice na skupnih površinah na mejnih prehodih Republike Slovenije z Republiko Hrvaško. Naše delo obsega:

Urejanje okolice:

 • ročno in strojno čiščenje ceste, pločnikov, parkirišč in zelenih površin,
 • ročna in strojna košnja zelenih površin, obrezovanje in urejanje grmičevja.

Zimska služba:

 • posipanje soli, strojno pluženje, ročno odstranjevanje ter odvoz snega.